گزارش نشست بررسي پيشنهادات بهبود زنجيره ارزش خرماي ايران

نشســت بررســي پيشــنهادات اجرايــي بهبــود زنجيــره ارزش خرمــاي ايــران در تاريــخ 22 تيرمــاه در محــل اتــاق بازرگانـي، صنايـع، معـادن و کشـاورزي ايـران بـه همـت انجمـن ملـي خرمـاي ايـران برگـزار گرديـد. در ايـن جلسـه

کـه بـا حضـور تعـدادي از نماينـدگان محتـرم خانـه ملـت (آقـاي دکتـر پـور ابراهيمـي، رياسـت محتـرم کميسـيون اقتصـادي مجلـس شـوراي اسـلامي و جنـاب آقـاي دکتـر اعظمـي، نايـب رئيـس کميسـيون کشـاورزي مجلس شـوراي اســلامي و جنــاب آقــاي ناصــري نــژاد نماينــده محتــرم مــردم شــريف شــادگان) جنــاب آقــاي دکتــر برومنــدي معاونـت محتـرم باغبانـي وزارت جهـاد کشـاورزي، سـرکار خانـم دکتـر زهـرا جليلـي مقـدم مديريـت محتـرم ميـوه هـاي گرمسـيري و نيمـه گرمسـيري وزارت جهـاد کشـاورزي، سـرکار خانـم دکتـر مريـم جليلـي مقـدم معـاون محتـرم  قرنطينــه و بهداشــت گياهــي ســازمان حفــط نباتــات کشــور، ســرکار خانــم ايــزدي معاونــت محتــرم دفتــر تدويــن اسـتاندارد، جنـاب آقـاي رمضانـي معاونـت محتـرم امـور پارلمانـي اتـاق بازرگانـي، روسـاي محتـرم انجمـن خرمـاي اسـتان هـاي توليـد کننـده، هيـات مديـره انجمـن ملـي خرمـاي ايـران و جمعـي از صاحـب نظـران و فعاليـن کسـب و کار خرمـا از سـاعت 9 صبـح لغايـت 14 ظهـر مباحـث تخصصـي، مشـکلات و راهکارهـاي اجرايـي ارائـه شـده توسـط جنـاب آقـاي مهنـدس رشـيد فرخـي رياسـت محتـرم انجمـن ملـي خرمـاي ايـران پرداختـه شـد. همچنيـن ايشـان ضمـن اشـاره بـه فعاليـت هـاي صـورت گرفتـه انجمـن ملـي خرمـاي ايـران در راسـتاي بهبـود فضـاي کسـب و کار خرمـاي کشـور خواسـتار اسـتفاده از ظرفيـت هـاي کارشناسـي و تجربـي بخـش خصوصـي در تصميـم گيـري هـاي دولتـي و قانـون گـذاري هـاي مجلـس شـوراي اسـلامي شـدند. هـم چنيـن روسـاي کميتـه هـاي تخصصـي توليـد، تاميـن داخلـي، صنايـع تبديلـي و صـادرات مسـائل و مشـکلات فعاليـن ايـن صنعـت را بـه اسـتحضار حضـار جلسـه رسـاندند در ادامـه نماينـدگان محتـرم مجلـس شـوراي اسـلامي و مسـئولين سـازمان هـاي دولتـي بـه ارائـه ظرفيـت هـاي همـکاري مشـترک و حـل مشـکلات اشـاره نمودنـد.

در پايــان مقــرر گرديــد تعامــل ســازنده ي بخــش خصوصــي، وزارت خانــه جهــاد کشــاورزي، ســازمان اســتاندارد و مجلـس شـوراي اسـامي در قالـب جلسـات مسـتمر افزايـش يافتـه و ضمـن عقـد تفاهـم نامـه هـاي فيمابيـن زمينـه ي اجرايـي شـدن متولـي گـري انجمـن ملـي خرمـا (بـه عنـوان تشـکل فراگيـر) در کل زنجيـره ارزش خرمـاي کشـور فراهـم گـردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
فهرست