شــركت نمايشــگاه هــاي بيــن المللــي فــارس داراي بزرگتريــن ســايت نمايشــگاهي در منطقــه جنــوب كشــور بــوده و تاكنــون بيــش از 600 عنــوان نمايشــگاه تخصصــي و عمومــي را در ابعــاد ملــي و بيــن المللــي برگــزار نمــوده كــه همگــي بطــور چشــمگيري مــورد اســتقبال صاحبــان صنايــع، متخصصيــن و بازرگانــان و بازديدكننــدگان قــرار گرفتــه اسـت. محـل دائمـي شـركت نمايشـگاه هـاي بيـن المللـي فـارس در سـال 1374 بـا احـداث سـايت نمايشــگاهي در فضايــي بالــغ بــر 760000 متــر مربــع در شــمال غــرب شــيراز تاســيس گرديـده اسـت.

از مشارکت کنندگان اين نمايشگاه ميتوان به  توزيع کنندگان، سرمايه گذاران و صادرکنندگان و توليد کنندگان و  پرورش دهندگان درخت نخل، توليد کنندگان و فرآوري کنندگان محصولات خرما، ارائه دهندگان خدمات بسته بندي،آموزشي، آزمايشگاه، سردخانه و محل نگهداري، شرکت هاي دانش بنيان و نوآوران، توليــد کننــدگان و وارد کننــدگان ماشــين آلات خطــوط توليــد، ســورتينگ و دســتگاه هــاي بســته بنــدي، توليـد کننـدگان و وارد کننـدگان تجهيـزات و لـوازم جانبـي بسـته بنـدي از قبيـل سـلفون، کارتـن، ليبـل، ســازمان هــا و نهادهــاي دولتــي و ارائــه دهنــدگان خدمــات بــه اشــخاص فعــال در زمينــه خرمــا و صنايــع وابســته بانک ها، موسسات مالي و صندوق هاي متولي در حوزه باغداري و صنايع وابسته به خرما اشاره کرد. از اهداف اين نمايشگاه ميتوان به توسعه توليد ملي در حوزه خرما، معرفي انواع بسته بندي، ارزش آفريني و برند سازي، معرفي محصولات نوآوري و فرآوري شده و ارگانيک و گواهي شده، توسعه بازار و احياي بازارهاي داخلي و بين المللي و ايجاد بازارهاي جديد، تکميـل زنجيـره علـم و فنـاوري تکنولـوژي توليـد محصـول و تجـاري سـازي بـه منظـور ثـروت آفرينـي، افزايـش سـطح سـلامت و امنيتـي مـواد غذايـي بـر اسـاس اسـتاندارهاي سـبد غذايـي سـالم و مطلـوب، ارتقـا سـطح دانـش، افزايـش در کيفيـت محصـولات و توانمندسـازي جامعـه صنايـع غذايـي بـا محوريـت خرمـا و فراهــم آوردن زمينــه خودکفايــي در توليــد محصــول خرمــا و برنامــه ريــزي بــراي رســيدن بــه جايــگاه مهــم صــادرات، بسترسـازي جهـت آشـنايي و معرفـي داشـته هـا، امکانـات و ظرفيـت هـاي کشـور بـا آخريـن دسـتاوردهاي علمـي و صنعتــي اشاره کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
فهرست