کمیته های تخصصی تحت نظارت انجمن ملی خرمای ایران

کمیته تولید

ریاست : دکتر عنایت الله وکیلی پور
دبیر کمیته : آقای میرلوهی

کمیته صادرات

ریاست : امیرحسین زرگرزاده
دبیر کمیته : علیرضا صنعتی

کمیته صنایع تبدیلی

ریاست : محمدهادی مقدم
دبیر کمیته : معراج میرجعفری

کمیته تامین داخلی

ریاست : مهندس حامد بدرآبادی
دبیر کمیته : سید جواد اعظم پور

فهرست